Ugdymo programa

Ugdymu ir mokymu kandidatui į nuolatinius diakonus siekiama suteikti kuo platesnį Šventojo Rašto ir Katalikų Bažnyčios doktrinos pažinimą, teologijos, pastoracinės veiklos ir liturgikos žinių, ugdyti dvasingumą ir praktikuoti diakonišką artimo meilę įvairiose gyvenimo srityse. Taip pat ugdomi praktiniai, pastoraciniai ir liturginiai kandidato įgūdžiai.

Žinių perteikimas ir dvasinis ugdymas vyksta savaitgaliais, vakarais ir nuotoliniu būdu.

Vedusiųjų kandidatų žmonos kviečiamos dalyvauti ugdymo procese, kad galėtų, kiek įmanoma, „augti kartu“. Jos su savo vyrais dalyvauja užsiėmimuose, kurie skirti šeimos formacijai. Taip pat, pagal galimybes, žmonos gali būti laisvomis klausytojomis studijų programos užsiėmimuose. Per metus visa kandidato šeima kviečiama dalyvauti savaitgalio rekolekcijose, kad labiau suprastų ir priimtų diakonišką tarnystę.

Ugdymo metu kandidatai susitinka ir kalbasi su vyskupu ar jo įgaliotu asmeniu, kad geriau pažintų vyskupijos gyvenimą.

Propedeutinis laikotarpis: trukmė 1 metai.

Rengiami 9 ugdymo savaitgaliai. Jų metu aspirantai (vyrai, priimti tirti savo pašaukimą) gilinasi į savo, kaip būsimo diakono, pašaukimą: kaip atpažįsta, kad yra Dievo kviečiami jais tapti? Per kokius ženklus tai atpažįsta? Kaip jiems tai dera su šeimos ar celibatiniu gyvenimu? Ugdymo savaitgaliais gilinamasi į Katalikų Bažnyčios katekizmo mokymą. 5 ugdymo savaitgaliuose aspirantai yra kviečiami dalyvauti su šeimomis.

Aspirantai įpareigojami apie savo dvasinį gyvenimą reguliariai kalbėtis su vyskupo paskirtu dvasios tėvu bei dalyvauti rekolekcijose. Ugdytojai, norėdami geriau pažinti tiek aspirantus, tiek jų šeimas, bent 2 kartus lankosi jų namuose ir susitinka su visais šeimos nariais. Aspirantai kviečiami melstis Liturgines valandas ir aktyviau įsitraukti į parapijos/bendruomenės veiklą.

Propedeutinis laikotarpis užbaigiamas šeimos rekolekcijomis.

Kandidatūra: trukmė 4 metai.

Kiekvieni kandidatūros metai padalinti į du semestrus. Per vieną semestrą kandidatai turi 3 ugdymo/studijų savaitgalius ir bent 3 papildomus vakarinius susitikimus su dėstytojais, kurių metu vyksta kandidatų intelektinis, dvasinis bei jų šeimoms skirtas ugdymas. Ketvirtasis savaitgalis yra refleksijų savaitgalis, į kurį kandidatai atvyksta su šeimomis. Prieš Šv. Kalėdas kandidatai ir jų šeimų nariai kviečiami rekolekcijų savaitgaliams. Dalį paskaitų ar paskaitų ciklų vykdo nuolatinių diakonų ugdymo programos partneriai ir paskaitos ar jų ciklai organizuojami vakarais ar nuotoliniu būdu (galima paskaitų ciklo trukmė - iki 16 savaičių). Semestrų pabaigoje, kandidatai laiko egzaminus ar įskaitas. Kartą per metus, kandidatai dalyvauja dvasinėse pratybose (trukmė - 7-10 dienų). Ketverių kandidatūros metų bėgyje, kandidatai atlieka pastoracinę ir liturginę praktikas parapijose, o taip pat, Caritas vykdomose programose, kalėjimuose, ligoninėse, evangelizaciniuose, jaunimo, katechetikos ar kituose centruose.

Kandidatai įpareigojami apie savo dvasinį gyvenimą reguliariai kalbėtis su vyskupo paskirtu dvasios tėvu. Kandidatai kviečiami melstis Liturgines valandas ir aktyviai dalyvauti parapijos/bendruomenės veikloje.

Antraisiais kandidatūros metais, kandidatai skiriami lektoriaus, trečiaisiais - akolito pareigoms. Ketvirtųjų kandidatūros metų pabaigoje, visus egzaminus išlaikę ir už pastoracines bei liturgines praktikas atsiskaitę kandidatai laiko egzaminą „Pro ordinibus“, kuris susideda iš viso išklausyto Kanonų teisės, moralės ir dogmų teologijų kurso.

Kandidatūros laikotarpis užbaigiamas 5 dienų rekolekcijomis.