Arkivyskupijos globėjo šventėje – nuolatinių diakonų šventimai

2017-06-24 || Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuolatiniai diakonai 20170624 mst 023pg

„Šią dieną, kai švenčiame arkivyskupijos dangiškojo globėjo šventę, laikas padėkoti žmonėms, kurie savo nuoširdumu stengiasi tęsti šv. Jono Krikštytojo darbą ruošdami Viešpačiui kelią į žmonių širdis. Šiandien meldžiamės ir už tuos penkis vyrus, kurie, priėmę diakono šventimus, bus Bažnyčios siunčiami tarnauti žmonėms, padedant kitiems priimti tikėjimą ir gyventi kaip Kristaus mokiniams“, – birželio 24-ąją arkikatedroje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupijos šventės proga suteikęs nuolatinių diakonų šventimus. Šventės proga, be to, Šiluvos Dievo Motinos medaliais arkivyskupo dekretu už uolią tarnystę ir krikščioniško gyvenimo liudijimą buvo apdovanoti beveik 20 arkivyskupijos bendruomenių narių, tarp jų ir kunigai Erastas Murauskas bei Kęstutis Genys.

Arkivyskupijos šventės dalyviai tapo istorinio įvykio liudininkais – Bažnyčia Lietuvoje pirmąkart šventimais įgaliojo ketverių metų studijų ir dvasinio ugdymo programą baigusius, savo profesijas, darbus ir šeimas turinčius vedusius vyrus patarnauti tikinčiųjų bendruomenėms. 

Šventimai buvo suteikti gausiai dalyvavusios bendruomenės akivaizdoje. Prie Didžiojo altoriaus arkikatedroje iškilmės pradžioje visi pasitiko Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo vadovaujamą dvasininkų procesiją. Iškilmėje dalyvavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, generalvikaras mons. Augustinas Paulauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kun. Kęstutis Genys ir kiti 40 kunigų – ne tik Kauno, bet ir kitų vyskupijų, taip pat kelių kongregacijų kunigai vienuoliai bei nuolatiniai diakonai, pastarosiomis savaitėmis su savo žmonomis viešintys Lietuvoje – diakonas Kazimieras Ambrozaitis (17 metų tarnaujantis Toronto Prisikėlimo parapijoje), diakonas Tony Schmitz (atsakingas už diakonų ugdymą Škotijoje) bei diakonas Mark Woods iš Anglijos. Dalyvavo ir Kauno kunigų seminarijos diakonai, kuriems prieš savaitę buvo suteikti diakonystės šventimai.

Šventinamųjų diakonų žmonos ir vaikai, kiti artimieji, bičiuliai ir draugai, bendruomenių nariai ir bendradarbiai, visi susirinkusieji arkikatedroje savo malda, vėliau džiaugsmo plojimais ir sveikinimais palydėjo šventimus. Giedojo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios kamerinis choras „Te Deum“, vadovaujamas Audriaus Petrausko.

„Nuoširdžiai sveikinu Jus, atsiliepusius į Viešpaties šaukimą – sveikinu Nerijų Čapą OFS, Darių Chmieliauską, Audrių Jesinską, Beną Ulevičių ir Darių Venčkauską. Mano malda apima ir Jūsų žmonas Živilę, Jonę, Astą, Dalę ir Neringą bei vaikus, kurie tam tikru būdu dalyvauja Jūsų pašaukimo gyvenime. Dėkoju Jums už Jūsų drąsų tikėjimą ir palaikančią meilę“, – šventimų liturgijoje pristačius šventinamuosius ir paliudijus jų vertumą priimti šventimus sakė arkivyskupas homilijoje. Joje padėkojo lydėjusiems pasirengimo kelionę – arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui, kurio iniciatyva Kauno arkivyskupijoje buvo pradėti rengti nuolatiniai diakonai, taip pat Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovams, programos koordinatoriams ir visiems, prisidėjusiems prie jos įgyvendinimo.

„Viešpats mums leidžia suprasti, kad tarnysčių ratas turi būti platesnis, kad reikia jas skatinti ir prašyti, jog kiekvienas Bažnyčios narys pagal gautus talentus ir užduotis atsakingai bei visomis jėgomis prisidėtų prie Dievo karalystės kūrimo. Kai apaštalų laikų Bažnyčia gavo užduotį evangelizuoti visą pasaulį, Šventoji Dvasia paskatino gausinti tarnystes, o ne vien rūpintis tarnų gausėjimu. Krikščionių bendruomenė yra graži ir patraukli, išplėsdama erdvę charizmoms, kad visi galėtų dalyvauti bendroje misijoje“, – kalbėjo arkivyskupas.  Ganytojas pabrėžė, jog diakonų pavyzdys yra pats Kristus-Tarnas, kuris plauna kojas saviesiems, atiduoda gyvybę už visus, parodydamas meilę iki galo. Diakonų užduotis – atstovauti šitaip tarnaujančiam Kristui, padėti visai Bažnyčiai Jo pavyzdžiu būti dar labiau tarnaujančia, skleisti Evangeliją, palaikyti ir priimti žmones, ypač vargstančius, kenčiančius, įsipareigoti teisingumui ir taikai. Per diakonus, pasak arkivyskupo, visa Bažnyčia prisiima diakoniją – tarnauti pasauliui (visą homiliją skaityti čia).

Išrinktųjų į diakonų luomą pasižadėjimą – su nuolankumu ir meile tarnauti Bažnyčioje – diakonai tęsė guldami kniūbsčiomis prieš altorių – atiduodami Viešpačiui visą save, visą savo žmogiškumą, kad Jis tai perkeistų į naują dvasinį būvį, o susirinkusieji palydėjo šį nuolankios maldos gestą melsdami šventųjų užtarimo Visų Šventųjų litanija. Šventimai buvo suteikti arkivyskupų rankų uždėjimu ir specialia malda.

Arkikatedroje nuvilnijusiais ilgais, džiaugsmingais plojimais  bendruomenė netrukus jau sveikino jai patarnauti ateinančius penkis diakonus su ką tik gauta Šventosios Dvasios dovana.

Šeimos, su pagarba ir sutikimu priėmusios šeimos vyrų ir tėvų apsisprendimą diakonystei, visų akivaizdoje aprengė juos puošniais diakonų liturginiais drabužiais – dalmatikomis. Diakonai užėmė savo vietą presbiterijoje, prie Viešpaties stalo, toliau švenčiant Eucharistijos liturgiją. Jai duoną ir vyną atnašų procesijoje atnešė diakonų sūnūs ir dukterys. 

Liturgijos pabaigoje arkivyskupas įteikė aukščiausius arkivyskupijos garbės apdovanojimus – Šiluvos Dievo Motinos medalius – beveik dviem dešimtim arkivyskupijos bendruomenės narių už uolią tarnystę ir krikščioniško gyvenimo liudijimą. 

Visi penki diakonai šeimose augina vaikus, šeimos ir toliau lieka jų gyvenimo prioritetas, bet savo tarnaujančia meile, subrandinta šeimose, jie, Viešpaties pašaukti ir artimųjų padrąsinti, pasiryžo dalytis su kitais. Po iškilmės arkikatedroje ši bendruomenės ir šeimų šventė tęsėsi arkivyskupijos salėje, kur diakonai buvo asmeniškai sveikinami linkint jiems būti Dievo meilės ir malonės nuolat palaikomiems. Du diakonai skiriami tarnystei Lietuvos kariuomenėje, kiti tarnaus Kauno arkivyskupijoje.

< atgal į sąrašą